เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาการผลิตและการใช้ชีวสารเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนโครงการที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555   อ่าน :   1,147 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ประกิต สมัครค้า    อีเมล์ :   sumrit939@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  045-352000 ต่อ 1400, 1426
เว็ปไซต์  http://www.sci.ubru.ac.th/sci/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (164 votes cast)

คำอธิบาย :
การพัฒนาการผลิตและการใช้ชีวสารเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนโครงการที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 : ถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้ง การผลิตหัวเชื้ออีเอ็ม การผลิตน้ำหมักฮอร์โมนเร่งผลผลิตจากผลไม้ในท้องถิ่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดง และการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากใบสาบเสือ ในปีงบประมาณ 2555 นี้นับเป็นโครงการลำดับที่ 3 ของคณะทำงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรตำบลน้ำปลีก และตำบลเค็งใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 121 คน ผลการอบรมพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งช่วยลดรายจ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี ลดขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง และตระหนักถึงผลเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates