เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดฟางเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์   อ่าน :   1,470 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์วัฒนาชัย มาลัย    อีเมล์ :   wmalai279@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  045-352000 ต่อ 1400, 1426
เว็ปไซต์  http://www.sci.ubru.ac.th/sci/
  • Currently 3.3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.3/5 stars (95 votes cast)

คำอธิบาย :

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดฟางเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดฟางเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเมื่อการเพาะเห็ดฟางเสร็จสิ้นลงเกษตรกรจะนำวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดฟางไปใช้ใส่ในที่นาของตน ซึ่งจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาของผู้รับผิดชอบโครงการหลัก พบว่า วัสดุเศษเหลือนั้นมีปริมาณธาตุอาหารหลักไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จึงได้พัฒนาสูตรการหมักปุ๋ยจากวัสดุเพาะเห็ดฟางร่วมกับมูลสัตว์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลักที่ขาด โดยเน้นใช้วิธีการหมักที่ง่ายและประหยัดเหมาะแก่การนำลงสู่ชุมชน โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี - การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดฟางโดยใช้มูลวัว
- การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดฟางโดยใช้มูลไก - การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดฟางโดยใช้มูลไก
ผลการดำเนินการ กลุ่มเกษตรกรมีความพอใจเพราะทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
 
เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates