เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า   อ่าน :   1,512 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช   อีเมล์ :   nhathaicha
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  045-352000 ต่อ 1400, 1426
เว็ปไซต์  http://www.sci.ubru.ac.th/sci/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (162 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า : กลุ่มกองทุนมิยาซาว่าบ้านเสารีก ตำบลพระพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นกลุ่มที่ได้รับโรงงานผลิตปุ๋ยเต็มรูปแบบจากโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย และเริ่มดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สภาพพื้นฐานของกลุ่มสมาชิกกลุ่มมีความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีในการผลิต แต่กระบวนการผลิตปุ๋ยตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมาเป็นกลุ่มที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับใช้ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น ไม่ได้ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยกลุ่มกองทุนมิยาซาว่าบ้านเสารีก ไม่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าได้ เนื่องจากผู้ผลิตยังขาดความเข้าใจเรื่องการวางแผนการผลิต การคำนวณต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยสูตรอื่นๆ ความรู้เรื่องประโยชน์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์เคมี/ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
• การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ/ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ย
• การบริหารจัดการกลุ่ม
• การวางแผนการผลิต/เครื่องหมายการค้า
• การวางแผนธุรกิจ/การตลาด/การประชาสัมพันธ์/ ผลการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยมีระบบบริหารจัดการกลุ่มโดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนการผลิตโดยในปี พ.ศ.2556 เพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง และเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ตราวัวคู่ จากปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูง อีก 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (สำหรับต้น , ดอก , ผล และไล่แมลง) และไคโตซานน้ำ ทำให้กลุ่มกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยมีงานทำทั้งปี และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 


เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates