เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    บ่อไบโอแก๊สเทคโนโลยีการจัดการของเสีย  อ่าน :   2,435 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ   อีเมล์ :   sodchol@su
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (152 votes cast)

คำอธิบาย :

บ่อไบโอแก๊สเทคโนโลยีการจัดการของเสีย : การทำบ่อแก๊สชีวภาพ เพื่อกำจัดและใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน เป็นระบบบำบัดและแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเสีย ซึ่งสามารถนำมาแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ เศษอาหาร น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในเรื่องของกลิ่น แมลงวัน โรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และชุมชนโดยรอบ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กระบวนการนำสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในของเสีย เช่น มูลสัตว์ น้ำเสีย หรือขยะ ไปหมักในสภาพไร้ออกซิเจน เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย บำบัดของเสียและผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน ดังเช่น บ่อแก๊สชีวภาพที่เป็นยอดโดม (มทส) มีขนาด 8 – 12 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตแก๊สได้ 1 – 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ผลิตกระแสไฟฟ้า หรือใช้กับเครื่องยนต์สำหรับใช้ภายในครัวเรือน และสามารถนำกากตะกอนที่ผ่านกระบวนการหมักมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 คลินิกเทคโนโลยี มทส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำเทคโนโลยีการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพโมเดลของ มทส ไปถ่ายทอดจำนวน 12 บ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates