เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือน  อ่าน :   1,759 
ชื่อเจ้าของ :  อ.ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา   อีเมล์ :   thipsuree@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น1 ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-5644440 ต่อ 1789
เว็ปไซต์  http://tuipi.tu.ac.th (สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2554)
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (151 votes cast)

คำอธิบาย :
.เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือน : ชุมชนบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทางชุมชนบางปรอกมีการประยุกต์ใช้ถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นโดยการติดตั้งถังดักไขมันในแต่ละหลังคาเรือน ลักษณะการออกแบบถังดักไขมันนี้จะแบ่งถังออกเป็นสามส่วนเชื่อมกัน ในส่วนแรกจะออกแบบเป็นถังพักน้ำซึ่งรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในบ้านเรือน ในส่วนที่สองจะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการกรองเศษอาหารและไขมัน ตะแกรงนี้สามารถยกออกมาได้เพื่อกำจัดเศษอาหารและกากไขมันที่ลอยบนผิวหน้าตะแกรง น้ำที่ไหลผ่านตะแกรงแล้วก็จะไหลลอดแผ่นกั้นเข้าสู่ส่วนที่สามซึ่งทำหน้าที่กรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ จากผลการติดตั้งพบว่าถังดักไขมันชนิดนี้สามารถลดความสกปรกของน้ำเสียและปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำเสียลงได้ เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือน : คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณฉลวย กะเหว่านาค ชุมชนบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือน ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นการติดตั้งถังดักไขมันประจำบ้านเรือน เพื่อลดความสกปรกของน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อันจะเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของลำน้ำ ลักษณะการออกแบบถังดักไขมันนี้จะแบ่งถังออกเป็นสามส่วนเชื่อมกัน ในส่วนแรกจะออกแบบเป็นถังพักน้ำซึ่งรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในบ้านเรือน ในส่วนที่สองจะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการกรองเศษอาหารและไขมัน ตะแกรงนี้สามารถยกออกมาได้เพื่อกำจัดเศษอาหารและกากไขมันที่ลอยบนผิวหน้าตะแกรง น้ำที่ไหลผ่านตะแกรงแล้วก็จะไหลลอดแผ่นกั้นเข้าสู่ส่วนที่สามซึ่งทำหน้าที่กรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ ผลจากการประเมินติดตั้งเทคโนโลยี โดยประเมินจากคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดด้วยถังดักไขมัน รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งานหรือผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถลดความสกปรกของน้ำเสียและปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำเสียลงได้เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates