เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบคุณภาพสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว  อ่าน :   1,385 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ. ดร. ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล   อีเมล์ :   kpisithkul
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :

ระบบคุณภาพสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือ เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรและแม่บ้านเกษตรกร บ้านร่มเย็นพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 โดยได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการผลิตจากหน่วยงานในท้องถิ่นปัจจุบันได้หยุดกิจกรรมการผลิตชั่วคราว สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มข้าวซ้อมมือต้องหยุดกิจการ คือการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพในการผลิต และการจัดการกลุ่ม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันระหว่างชุมชนและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพบว่า การจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ จนสามารถพัฒนาวิสาหกิจของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งต้องมีการให้ความรู้แก่สมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับระบบการผลิตข้าวคุณภาพแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่ตลาดต้องการ การรักษาพันธุ์ให้บริสุทธิ์ การผลิตตามระบบการผลิตข้าวที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมที่สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ข้าว การเข้าใจระบบการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การนำพันธุ์ข้าวใหม่ๆมาเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งการแปรสภาพข้าวและการบรรจุหีบห่อสำหรับการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงที่ผู้บริโภคให้การเชื่อถือและยอมรับ ซึ่งการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจของกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืนขึ้นได้อีกครั้ง
เพิ่มโดย : [27/11/2555]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates