เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุดอุปกรณ์บำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร  อ่าน :   1,503 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   juntima.c@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (178 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดคุณสมบัติ

ชุดอุปกรณ์บำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรเป็นชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ ที่ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งชุดอุปกรณ์นี้ ประกอบด้วย หอดูดซึม ทำหน้าที่ดูดซึมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพด้วยสารดูดซึม(น้ำ) โดยกำหนดให้มีระบบการไหลสวนทางของแก๊สชีวภาพและสารดูดซึม และหอเร่งปฏิกิริยา ทำหน้าที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาการกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ละลายอยู่ในสารดูดซึมกับตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิด Fe-based โดยกำหนดให้มีระบบการไหลที่สวนทางกันของสารดูดซึมกับกระแสอากาศเพื่อฟื้นฟูสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา

ตลาดเป้าหมาย : กลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
ระดับของผลงาน : ทดสอบภาคสนาม
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก : โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (สส.สป.)

โทรศัพท์ : 0 7428 7055, 08 9463 8832
โทรสาร : 0 7421 2896

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/10/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates