เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลของแทนนินที่ได้จากใบกระถินต่อการย่อยได้ของโปรตีนหยาบและกรดแอมิโนที่สำคัญในส่วนรูเมนและลำไส้เล็ก  อ่าน :   1,656 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.โอภาส พิมพา   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :
1. ชื่อเรื่อง: ผลของแทนนินที่ได้จากใบกระถินต่อการย่อยได้ของโปรตีนหยาบและกรดแอมิโนที่สำคัญในส่วนรูเมนและลำไส้เล็ก Effects of Tannins in Leucaena leaves on Crude Protein and Essential amino acid digestion in rumen and lower gut


2. ชื่อผู้วิจัย : ดร.โอภาส พิมพา Dr. Opart Pimpa โทร.055-261984


3. ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 261000 -4 ต่อ 2704, 261988
โทรสาร (055) 261040, 261005


4. หน่วยงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


5. บทคัดย่อ ความเป็นมา
การเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพที่กำลังได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล, เอกชนและสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงปี 2537 เป็นต้นมาได้มีการนำโคนมจากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือตอนล่างได้เลี้ยงกัน


โดยการประสานงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ดี บนพื้นฐานของปัญหาและการเรียนรู้ของเกษตรกร พบว่า การจัดการด้านอาหารโคนมเป็นปัจจัยหลักของการผลิตน้ำนมที่ให้เกิดคุณภาพและสร้างรายได้แก่เกษตรกร เนื่องจากปริมาณและคุณภาพของอาหารโคนม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ไม่พอเพียงกับความต้องการของสัตว์ อย่างไรก็ตามในช่วงที่โคกำลังให้น้ำนมจะต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพระดับที่สูงในการใช้สังเคราะห์โปรตีนของน้ำนมโดยตรง โดยเฉพาะกรดแอมิโนที่สำคัญ เช่นเมทไทโอนีน และไลซีน (Robers et al.,1987; Rulquin,1987; Schwab et al.,1988) ในการศึกษาการปอ้งกันการย่อยสลายกรดเมไทโอนีนและไลซีนในอาหารโครีดนมพบว่ามีผลให้เปอร์เซ็นโปรตีนในน้ำนมสูงขึ้น (Robers et al.,1989)


นอกจากนี้ในการศึกษาการปอ้งกันการย่อยสลายของกรดเมไทโอนีนในรูเมนจะเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำนม (Sem and Velle,1989) อาหารโคนมที่เกษตรกรใช้จะมีระดับโปรตีนระดับที่ต่ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัตถุดิบในการผสมอาหาร อย่างไรก็ตามหากจะมีการใช้แหล่งโปรตีนที่มีระดับการไหลผ่านรูเมนของกรดแอมิโนในระดับสูง ก็พบว่าวัตถุดิบนั้นๆ จะมีราคาสูงเช่นปลาป่น 19 บาทต่อกิโลกรัม กากถั่วเหลือง 11 บาทต่อกิโลกรัม และหากจะซื้อผลิตภัณฑ์แหล่งของกรดแอมิโนที่ได้ปอ้งกันการย่อยสลายในรูเมน ก็ล้วนต้องสั่งจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง กระถินเป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ในประเทศไทย ใบกระถินล้วน ๆ มีโปรตีนประมาณ 24.4 % และมีอัตราการย่อยสลายในกระเพาะหมัก 36 % (เมธา และฉลอง, 2533) ที่สำคัญใบกระถินประกอบด้วยแทนนิน (tannins) ซึ่งจะสามารถจับตัวกับโปรตีนได้ ทำให้โปรตีนมีความสามารถในการบาย-แพส รูเมนลงไปยังลำไส้เล็กได้เป็นอย่างดี ซึ่ง เมธา (2540) ได้รายงานถึงบทบาทของแทนนินในพืชอาหารสัตว์จาก McLeod (1974) โดยถ้ามีแทนนินในพืชอาหารสัตว์ระดับต่ำถึงปานกลาง (20-40 g/kg DM) จะป้องกันการเกิดท้องอืด เพิ่มการไหลผ่านของ non-ammonia nitrogen และกรดแอมิโนที่สำคัญ ตลอดจนเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนที่ไหลผ่านมายังตำแหน่งของลำใส้เล็ก


นอกจากนั้นอาจมีผลต่อการลดลงของประชากรโปรโตซัวด้วยทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลของแทนนิน-โปรตีนคอมเพลซที่เกิดขึ้นในพืชอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังพบว่าแทนนินเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของไนโตรเจน (N-recycling) สู่รูเมน และเพิ่มการหลังน้ำลายซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณ glycoprotein และยูเรียซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรูเมนต่อไป (Woodward, 1988; Barry and Manley,1984; McNabb et al.,1993; Makkar et al.,1995; Reed,1995)


ระดับแทนนินที่มีอยู่ในใบกระถินแห้งอยู่ในช่วง 7.5-8.3 %DM (Khamseekhiew, 2000) ซึ่งสูงกว่าในใบมันสำปะหลังที่รายงานในช่วง 0.31-0.34 %DM (Onwuka,1995) กลไกการเกิด tannin-protein complex นั้นเกิดโดย H-bonding ระหว่างแทนนินกับคาร์โบไฮเดรทและโปรตีน โดยเฉพาะ pH ที่เป็นกลาง ซึ่งสารประกอบ tannin-protein complex จะไม่ย่อยสลายและคงสภาพได้ทนทานที่ pH ระหว่าง 3.5-7 แต่จะไม่สามารถคงสภาพได้และจะปลดปล่อยโปรตีนให้หลุดออกที่สภาพ pH <3.0 และ >8.0 (Jones and Mangan,1977) ซึ่งสภาวะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับสภาวะภายในของรูเมนและที่ลำไส้เล็กของสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยเฉพาะในโคนม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาผลของแทนนินที่ได้จากใบกระถินต่อการย่อยได้ของโปรตีนหยาบ, กรดเมทไทโอนีนและไลซีนในส่วนรูเมนและลำไส้เล็ก เพื่อประโยชน์ในการใช้ในสูตรอาหารของโคนมเพื่อศึกษาผลต่อปริมาณการกินได้, ความสามารถในการย่อยได้ และผลต่อปริมาณ/ คุณภาพการผลิตน้ำนม


6. แผนการจัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคเหนือตอนล่าง ฝึกอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แทนนินให้นักวิทยาศาสตร์และผู้วิจัย เดือนมิถุนายน 2547 ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง 100,000 บาท


ที่มา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มโดย : [21/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates