เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปลูกสับปะรด  อ่าน :   3,750 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี

การพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดชนิด 2 แถว จะสามารถทดแทนและแก้ไขปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี เครื่องปลูกสับปะรดประกอบไปด้วยส่วนที่ทำหน้าที่ป้อน ลำเลียง และปลูกหน่อสับปะรด ซึ่งการทำงานทั้งสามส่วนดังกล่าวจะควบคุมโดยเกษตรกร 3-5 คน เครื่องปลูกดังกล่าวเป็นเครื่องความสำคัญ
จากปริมาณความต้องการสับปะรดของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศเป็นประจำ และจากที่ภาคเอกชนหรือโรงงานได้แนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจะทำให้ผลผลิต
ของสับปะรดที่ได้มีขนาดสม่ำเสมอ ขายได้ราคาโดยการปลูกสับปะรดในประเทศไทยหรือ
ในประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานจากคนดำเนินงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยกร่อง การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การขนย้ายหน่อสับปะรด
การปลูก เป็นต้น ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินงานและสิ้นเปลืองแรงงานค่อนข้างมาก เป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย เกษตรกรมักจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายจากการที่ต้องทำงานในลักษณะดังกล่าวเป็นเวลานาน ปัจจุบันแรงงานในภาคการเกษตรมีจำนวนลดลงและค่าแรงก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร การประหยัดเวลาในการเพาะปลูก และการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว


การพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดชนิด 2 แถว จะสามารถทดแทนและแก้ไขปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี เครื่องปลูกสับปะรดประกอบไปด้วยส่วนที่
ทำหน้าที่ป้อน ลำเลียง และปลูกหน่อสับปะรด ซึ่งการทำงานทั้งสามส่วนดังกล่าวจะควบคุมโดยเกษตรกร 3-5 คน เครื่องปลูกดังกล่าวเป็นเครื่องที่ควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายๆ มีกลไกในการทำงานที่ไม่ซับซ้อน โดยที่เครื่องปลูกสับปะรดที่สร้างขึ้นมานี้สามารถที่นำเอาไปใช้กับต้นกำลังที่เป็นรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก-กลาง การพัฒนาเครื่องต้นแบบได้ดำเนินงานอยู่ภายในห้องปฏิบัติการและสนามประลองของสถาบัน หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงเครื่องปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นำไปทำการทดสอบในไร่สับปะรดของเกษตรกร ซึ่งผลจากการทดสอบได้ดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพของการปลูกให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อสิ้นสุดการปรับปรุงในขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการนำไปให้เกษตรกรทดลองใช้และทำการเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องปลูกขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นนำเอาข้อมูลที่ได้ไปทำการปรับปรุงเครื่องปลูกให้มีความเหมาะสมตามคำแนะนำของเกษตรกร และในที่สุดก็ได้เครื่องปลูกสับปะรดที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานดีที่สุด
สรุปผลการทำงานของเครื่องปลูกสับปะรด
1. สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายในระยะทางใกล้ๆ
2.สามารถปรับแต่งการทำงานได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น สามารถทำงานได้ที่ระดับความลึก 80-150 มม. สามารถปรับแต่งระยะห่างระหว่างแถวได้หลายขนาด มีอุปกรณ์ปรับระดับดินติดตั้งไว้ช่วยให้การปลูกเกิดความสะดวก
3.ซ่อมและบำรุงรักษาง่ายเนื่องจากเครื่องปลูกสับปะรดใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
4.จำนวน คน - ชั่วโมง ที่ต้องการในการปลูกสับปะรดจะพบว่าเครื่องปลูกสับปะรดจะประหยัดแรงงานได้มากกว่าร้อยละ 51.21 เมื่อเทียบกับวิธีการที่ปลูกด้วยแรงงานคน
5.เครื่องปลูกสามารถควบคุมการทำงานง่าย 6.ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ เครื่องปลูกสับปะรดจะเกิดความคุ้มทุนในการทำงานถ้าหากสามารถใช้เพาะปลูกสับปะรดมากกว่า 50 ไร่/ปี ขึ้นไป ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้สมมติฐานที่อายุของเครื่องจักรเป็น 10

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ 043-362-214
เบอร์โทรสาร 043-362-214
E-mail roongpeh@hotmail.com

ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มโดย : [21/9/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates