เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้แทนเกษตรกร(เกษตรกรแกนนำ)เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรในชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร  อ่าน :   1,254 
ชื่อเจ้าของ :  นายวสันต์ ชมศิริตระกูล   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (136 votes cast)

คำอธิบาย :
1.ชื่อเทคโนโลยี/งานวิจัย การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ / ผู้แทนเกษตรกร (เกษตรกรแกนนำ)เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรในชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร


2.วัตถุประสงค์


- 1.เพื่อก่อตั้งแกนนำเกษตรกรด้านการพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน


- 2.เพื่อก่อตั้งให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายแนวคิดคามระบบเศรษฐกิจพอเพียง


3.เป้าหมาย


- 1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ


- 2.เกษตรกรระดับชุมชน


4.รายละเอียดของเทคโนโลยี (กรอกข้อความไม่เกิน 3 บรรทัด)


-ใช้กระบวนการฝึกอบรมโดยการฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเพียงผู้สนับสนุน (Supporter) เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติพัฒนา


- ระยะเวลา 3 วัน


5.วิธีการให้บริการ/ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม


- ทฤษฎี 1 วันฝึกงาน 1 วัน ดูงาน


- ศึกษาดูงาน 1 วัน อื่นๆ


- 3,000 บาท ต่อคน / 20 คนต่อรุ่น ฝึกอบรม 3 วัน


6.ผู้รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ นายวสันต์ ชมศิริตระกูล ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 โทร 034-281656 www.clinictech.ku.ac.th


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพิ่มโดย : [21/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates