เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนา GAP การผลิตพืช : มาตราฐานและข้อควรระวัง  อ่าน :   1,616 
ชื่อเจ้าของ :  นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :

1. ชื่อเทคโนโลยี/งานวิจัย การพัฒนา GAP การผลิตพืช : มาตราฐานและข้อควรระวัง


2. วัตถุประสงค์ -


1. เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักการทั่วไปในการปรับระบบผลิตพืชเข้าสู่ GAP -


2. เพื่อให้เข้าใจเรื่องมาตรฐานของระบบผลิต และข้อควรระวังต่างๆ


3.เป้าหมาย -


1. เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการของรัฐ อาจารย์ในวิทยาลัยต่างๆ -


2. ผู้รวบรวมผลผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


4.รายละเอียดของเทคโนโลยี


- ระบบการผลิตพืชตามวิธีที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices) มาตราฐานของระบบผลิต และมาตรฐานคุณภาพของผลผลิตข้อพึงระวังในการปฏิบัติ และการลดและป้องกันความเสี่ยง


5.วิธีการให้บริการ/ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม


- ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (ช่วงเดือนตุลาคม 2546), 1,500 บาท/คน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คนต่อรุ่น มีการดูงานในแปลง GAP


6.ผู้รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล งานวิจัยสภาวะแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 0-3428-1092


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.clinictech.ku.ac.th


เพิ่มโดย : [21/8/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates