เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาและปรับปรุงรถไถเดินตามต้นแบบ ระยะที่ 2  อ่าน :   3,769 
ชื่อเจ้าของ :  นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2218-7566, 0-2218-7574
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.sc.chula.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (169 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี

การวิจียและพัฒนา ถไถเดินตามต้นแบบระยะที่2 ก็เป็นการพัฒนาและปรับปรุง รถไถเดินตาม จุฬา SPJS-60 มาเป็นรถไถเดินตามขนาดกลางชื่อว่า " รถไถเดินตามไฮเทคชื่อผู้วิจัย :นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ถ.พญาไทกรุงเทพมหานคร10330
โทร.0-2218-6428 แฟกส์252-2889
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ติดต่อ: คุณลดาวัลย์ โทรศัพท์ :0-2218-6428
ปีที่ลงนามในสัญญา :23/7/1993
หมายเหตุ: 1.เชี่ยวชาญเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เช่นรถไถเดินตาม เครื่องมือเตรียมดิน 2.ร่วมวิจัยกับกองเกษตรวิศวกรรม ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มก. และได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก บ.สยามคูโบต้า

โครงการพัฒนาและปรับปรุงรถไถเดินตามต้นแบบระยะที่ 2 เป็นงานวิจัยและพัฒนารถไถเดินตามที่ดำเนินงานต่อจาก โครงการพัฒนารถไถเดินตามและอุปกรณ์เตรียมดิน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานวิจัยในโครงการอันหลังทำให้ได้ รถไถเดินตามแบบขนาดเล็กที่มชื่อว่า " รถไถเดินตามจุฬา SPJS-60 " จากนั้นการวิจียและพัฒนา ถไถเดินตามต้นแบบระยะที่2 ก็เป็นการพัฒนาและปรับปรุง รถไถเดินตาม จุฬา SPJS-60 มาเป็นรถไถเดินตามขนาดกลางชื่อว่า " รถไถเดินตามไฮเทค " ลักษณะสมบัติของรถไถเดินตามไฮเทคได้พัฒนาและปรับปรุงจากทั้งรถไถเดินตามจุฬาและรถไถเดินตาม ที่ทำจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิเชียรจักรกลการเกษตร 9-12 ข้อกำหนดทั่วไปของรถไถเดินตามไฮเทคก็คือ รถไถเดินตามขนาดกลางใช้เครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลังขนาด 9-12 แรงม้า มีเกียร์เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ มีคลัตล์หลักที่ห้องส่งกำลังและเบรกสำหรับจอด ระบบคลัตช์บังคับเลี้ยวเป็นชนิดซี่ (dog clutch) มีเพลาอำนวยกำลัง เพลาลัอลักษณะหกเหลี่ยมจึงสามารถปรับช่วงกว้างล้อได้สะดวก คันเข้าเกียร์อยู่แนวดิ่งตรงบริเวณใกล้มือจับ และแผงเกียร์เป็นรูป H ผลจากการทดสอบรถไถเดินตามไฮเทค ทั้งการทดสอบในห้องปฎิบัติการและการทดสอบการไถดินด้วยอุปกรณ์ไถ 4 ชนิด สามารถสรุปได้ ดังนี้ การทดสอบในห้องปฎิบัติแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การทดสอบหาค่ากำลังสูญเสียภายในห้องส่งกำลัง การทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายทอดกำลังกละการทดสอบความทนทานชิ้นส่วน ส่วนการทดสอบในสนามเป็นการทดสอบการทำงานไถดิน ด้วยการใช้อุปกรณ์ไถ 4 ชนิดติดรถไถเดินตาม ผลการทดสอบทั้งหมดพอสรุปได้ดังนี้ การทดสอบเพื่อหาค่ากำลังสูญเสียภายในห้องส่งกำลังครั้งแรกพบว่าเมื่อใส่เกียร์ 3 ค่ากำลังสูญเสียภายในห้องส่งกำลังมีค่าสูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.12 kw ทั้งนี้สาเหตุมาจากการประกอบชิ้นส่วนภายในหอ้งส่งกำลังไม่ดีและขนาดชิ้นส่วนมีความคาดเคลื่อน ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขข้อบกพร่องค่ากำลังสูญเสียก็ลดลงต่ำกว่าค่ามาตราฐาน ทำนองเดียวกับค่าประสิทธิภาพการถ่ายทอดกำลังของเกียร์ 3 ่กว่าของเกียร์ 1 และ 2 อยู่ประมาณ 10 เปรอร์เซนต์ ขณะที่ค่าประสิทธิภาพการถ่ายทอดกำลังของเกียร์1 และ 2 มีค่า 80 เปอร์เซนต์ สาเหตุก็เช่นเดียวกับที่การสูเสียกำลังภายในห้องส่งกำลัง ส่วนการทดสอบความทนทานของชิ้นส่วนภายหลังการทดสอบได้ครบตามชั่วโมงการทดสอบอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาระที่กำหนดไม่พบสิ่งผิดปกติของชิ้นส่วนเลย สำหรับการทดสอบการไถดินพบว่ารถไถเดินตามไฮเทคใช้เป็นต้นกำลังได้เป็นอย่างดี และมีความเร็วที่เหมาะสมต่อการทำงานทั้งการไถด้วยไถห้วหมูและไถกระทะ 2 จาน และในขณะทำการไถดินของอุปกรณ์ไถแต่ละชนิดไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู้กับปัจจัยการทดสอบหลายอย่าง รวมทั้งความชำนาญการทำงานของเกษตรกรผู้ทำการไถดินด้วย

แหล่งอ้างอิง : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

เพิ่มโดย : [20/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates