เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หัวข้อการอบรม การจัดทำอาหารก้อน Urea-molasses Multi Nutrient Bloc  อ่าน :   1,303 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.โอภาส พิมพา   อีเมล์ :   opart.p@ps
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (158 votes cast)

คำอธิบาย :

1. ชื่อเรื่อง การจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หัวข้อการอบรม การจัดทำอาหารก้อน Urea-molasses Multi Nutrient Block
2. ชื่อผู้จัดโครงการ ดร.โอภาส พิมพา Dr. Opart Pimpa โทร.055-261984
3. ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 261000 -4 ต่อ 2704, 261988 โทรสาร (055) 261040, 261005
4. หน่วยงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. บทคัดย่อ ความเป็นมา จากการที่ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอย แรงงานคืนถิ่นและหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวนมาก การเลี้ยงโคนมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีการส่งเสริมและทำรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย...
website: คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศ
ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร


เพิ่มโดย : [10/8/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates