เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกและน้ำปลาร้าบรรจุขวด  อ่าน :   28 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส   อีเมล์ :   Janpen138@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (12 votes cast)

คำอธิบาย :
การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่างๆ ได้แก่ ปลาร้าบองผัดทรงเครื่อง ปลาร้าคั่วกลิ้ง น้าพริกนรกปลาร้า เรื่อง กระบวนการผลิตที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค
            การจัดการโรงเรือนการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายGMP (ค้าสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 204/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543) และ Primary GMP (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย
            การฝึกปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
            การฝึกปฏิบัติการ การออกแบบฉลากอาหาร เรื่อง บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมละ 20 คน โดยกิจกรรมที่ 1 ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (กะปิกุ้งกบเจา) ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มโดย : นางสาวเบ็ญจลักษณ์ พูนสวัสดิ์ [12/1/2566]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.70.233
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates