เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการไม้ผลตระกูลส้มในถังควบคุม  อ่าน :   8 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.สันติ..ช่างเจรจา   อีเมล์ :   c_sunti @h
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (3 votes cast)

คำอธิบาย :

เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการไม้ผลตระกูลส้มในถังควบคุม : เป็นโครงการต่อยอดจากองค์ความรู้งานวิจัยด้านไม้ผลของทีมนักวิจัย มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่หนุนเสริมให้ชุมชนได้พัฒนาทักษะ เกิดแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนอง โดยจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ งานต้นน้ำ กระบวนการจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและเติมเต็มองค์ความรู้ทางวิชาการในประเด็นที่ต้องการ เช่น ชนิดและพันธุ์พืชตระกูลส้ม การขยายพันธุ์พืชตระกูลส้ม การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาส้มในถังควบคุม เทคนิคการควบคุมการออกดอกนอกฤดูกาล ฯลฯ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ มีระบบและกลไกการดำเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานกลางน้ำ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมคิดระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม บนความต้องการและประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน โดยนักวิชาการจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ งานปลายน้ำ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานหลังการฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง 1 และ 3 เดือน โดยใช้แบบติดตามประเมินผลและเยี่ยมเยือนให้คำชี้แนะของนักวิชาการ เสริมด้วยเครื่องมือบัตรคำ ซึ่งหลังการฝึกอบรม ชุมชนได้เสนอแนะความต้องการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการผลิตของกลุ่ม เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการกับงานวิจัย การสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตให้เกิดความมั่นคงและสามารถเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้การศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มอื่นๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่อไป

 

>ดาวน์โหลดเอกสาร<


เพิ่มโดย : นายวราวุธ พรหมฟัง [21/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.229.63.215
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates