เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เค้กฟักทอง  อ่าน :   22 
ชื่อเจ้าของ :  อ.สุวิมล กะตากูล เรเกอร์ส   อีเมล์ :   skatakul@k
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3.2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.2/5 stars (19 votes cast)

คำอธิบาย :

ส่วนผสม
1. แป้งเค้ก 400 กรัม
2. ฟักทองสุก 400 กรัม
3. น้ำมันพืช 200 กรัม
4. น้ำตำลทรำย 360 กรัม
5. ไข่ไก่ 6 ฟอง
6. ผงฟู 3 ช้อนชำ
7. เบคกิ งโซดำ 2 ช้อนชำ
8. เกลือ 1 ช้อนชำ
9. กลิ่นวนิลำ 1 ข้อนชำ
วิธีท้ำ
1. น้ำฟักทองนึ่งมำบี ให้ละเอียด พักไว้
2. ร่อนแป้ง ผงฟู และเบคกิ งโซดำ รวมกันในภำชนะ พักไว้
3. ตีไข่ไก่ น้ำตำลทรำย และเกลือป่น จนขึ นฟู ด้วยควำมเร็วสูง เป็นเวลำ 7-8 นำที ปรับเป็นควำมเร็วต่้ำ เติมแป้งลงไป
4. ค่อยๆใส่น้ำมันลงไป ตีด้วยควำมเร็วปำนกลำง
5. เติมเนื อฟักทองลงไป ตีด้วยควำมเร็วต่้ำอีก 1 นำที หรือให้ส่วนผสมเข้ำกันดี
6. ตักหยอดใส่พิมพ์ขนำด 3219 ประมำณ 3/4ของพิมพ์
7. นึ่งในน้ำเดือดเวลำประมำณ 20-25 นำที
8. น้ำออกมำพักไว้บนตะแกรงจนเย็น


เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [20/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.192.38.248
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates