เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง  อ่าน :   23 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง   อีเมล์ :   rattapong.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045353042, 045353035
เว็ปไซต์  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :

สำหรับระบบที่พัฒนาขึ้นแตกต่างจากเครื่องที่ใช้งานในท้องตลาดคือ ระบบสามารถควบคุมสภาวะภายในโรงเรือนได้อย่างแม่นยำ และมีการบริหารจัดการ การใช้พลังงานแบบผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและจากพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาและประหยัดพลังงาน โดยมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) : TRL …7 คือ เป็นต้นแบบที่มีความใกล้เคียงกับระบบที่จะใช้จริง โดยเป็นการพัฒนาต่อจากขั้นที่ 6  และนำไปทดสอบต้นแบบในสถานการณ์การทำงานจริง 

การนำไปใช้
เกษตรกรสามารถนำไปใช้กับพืชเศรฐกิจราคาแพง เพื่อควบคุมสภาวะภายในโรงเรือนได้อย่างแม่นยำ สม่ำเสมอ ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ประหยัดพลังงานและแรงงานในการดูแลโรงเรือน ซึ่งได้มีการใช้งานจริงที่โรงเรือนบ้านนาดอกไม้ ตำบลนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม
'เป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในในการทำนาและการทำเกษตรกรรมของเกษตรกร

เพิ่มโดย : น.ส.โฉมสอางค์ ไชยยงค์ [12/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.192.38.248
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates