เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ซุปผงปลาร้าแกงอ่อม  อ่าน :   24 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ   อีเมล์ :   pan.p@ubu.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045353042, 045353035
เว็ปไซต์  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (20 votes cast)

คำอธิบาย :


ซุปผงปลาร้าแกงอ่อม เป็น “ผลิตภัณฑ์ใหม่” ที่มีการผสมปลาร้ากับผัก สมุนไพร เครื่องเทศและเครื่องปรุงของแกงอ่อมอีสาน  และแปรรูปให้มีลักษณะเป็นผง  การนำไปประกอบอาหารทำเพียงเติมซุปผงแกงอ่อมลงในน้ำเดือดแล้วเติมเนื้อสัตว์และผักตามต้องการ ก็จะได้แกงอ่อมพร้อมรับประทาน  ซุปผงปลาร้าแกงอ่อมแตกต่างจากปลาร้าผงที่ขายในท้องตลาดปัจจุบันซึ่งมีเฉพาะส่วนผสมปลาร้าผง 100 %  คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม


1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาร้าและแกงอ่อมพื้นบ้าน และสามารถขยายตลาดการจำหน่ายได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ


2.เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่มองเห็นช่องทางการจำหน่ายซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการ และการจ้างงานตามมา 3.ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายในการปรุงอาหาร


 4.สร้างชุมชนเข้มแข็ง เกิดการสร้างงานมีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  


 5. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน   


 -การเพิ่มมูลค่าปลาร้า  


 -การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จากปลาร้า  


 -การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการด้วยการพึ่งพาตนเอง ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ผลิตและจำหน่ายได้ด้วยตนเอง


เพิ่มโดย : น.ส.โฉมสอางค์ ไชยยงค์ [12/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates