เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาเทคนิคการทำผ้าบาติกบนผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ  อ่าน :   1,262 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.จรูญคล้ายจ้อย และ อาจารย์วิโรจน์ ผดุงทศ   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (130 votes cast)

คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ เป็นการทำผ้าบาติกบนผ้าไหมธรรมชาติ จำนวน 5 ชนิด คือ เปลือกสะเดา ครั่ง ใบมะม่วง ดอกดาวเรือง และเปลือกมะยมป่า โดยทำการศึกษาผลของสารมอร์แดนท์ต่อลักษณะของสีผ้าและความคงทนของสีต่อการซักล้างของสีบนผืนผ้า จากผลการทดลองพบว่า การใช้สารวอร์แดนท์มีผลทำให้ความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าบาติกสูง แต่สารมอร์แดนท์ที่ใช้มีผลทำให้สีของผ้าเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสีธรรมชาติที่สามารถใช้ได้กับสารมอร์แดนท์ทั้ง 10 คือ สีจากเปลือกสะเดา


เพิ่มโดย : [25/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates