เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    แพล็ตฟอร์มระบบตรวจวัดและควบคุมสำหรับงานด้านเกษตรกรรม  อ่าน :   1,192 
ชื่อเจ้าของ :  สวทช.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (139 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบตรวจวัดและควบคุมอย่างครบวงจร เช่น เซ็นเซอร์ ส่วนเชื่อมต่อและบันทึกข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ส่วนควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนสื่อสารข้อมูลบนไอพีเน็ตเวิร์ก ทั้งการเชื่อมต่อแบบ Ethernet และ GSM/GPRS โพรโตคอลการเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์ระดับแก่นของแพลตฟอร์ม ตลอดจนไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับแสดงผลเฝ้าระวังบนเว็บ จากนั้นก็จะดำเนินการนำส่วนประกอบดังกล่าวพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ สถานีวัดอากาศ ระบบตรวจวัดสภาพบรรยากาศภายในโรงเรือน ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น นอกจากนี้ยังมีระบบที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบภาคสนาม อาทิเช่น ระบบให้น้ำ ระบบควบคุมสภาพสารละลายปุ๋ยสำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ระบบเฝ้าระวังและควบคุมระดับออกซิเจนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ระบบตรวจวัดฯ เหล่านี้ช่วยให้เกษตรกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกหรือเพาะเลี้ยง ทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ลดความเสียหายจากการเกิดโรค แมลง ตลอดจนไปถึงช่วยให้สามารถวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [24/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates