เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก(Shrinkage)ที่กำหนดจากผู้ผลิตกับการฉีกชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method  อ่าน :   3,997 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ ก้านแก้ว   อีเมล์ :   prsaong.k@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (158 votes cast)

คำอธิบาย :
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) ที่กำหนดจากผู้ผลิตกับการฉีดชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method ดังนี้
1.เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก(Shrinkage)HDPE ที่กำหนดจากผู้ผลิต 2-4% จำนวน 3 ขนาด คือ เปรียบเทียบการหดตัวของชิ้นทดสอบขนาด 60×60 มม. / ขนาด 12.7×127 มม. และชิ้นทดสอบขนาดงานกลมขนาด 100 มม.
2.เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก(Shrinkage)PET ที่กำหนดจากผู้ผลิต 0.2 – 0.4 % จำนวน 3 ขนาด คือ เปรียบเทียบการหดตัวของชิ้นทดสอบขนาด 60×60 มม. ชิ้นทดสอบขนาดความหนา 12.7×127 มม. และชิ้นทดสอบขนาดงานกลมขนาด 100 มม. การเปรียบเทียบ HDPE และ PET นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพิ่มโดย : [24/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.94.72
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates