เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของไทย : กรณีศึกษาการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือในช่วงเวลาที่มีจำกัด  อ่าน :   1,595 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ แสงมา   อีเมล์ :   watcharin.
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (168 votes cast)

คำอธิบาย :
ผลงานวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตหาระยะเวลาสินค้าขาดมือที่ลูกค้าสามารถรอสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาเริ่มผลิตสินค้าในรอบถัดไปเพื่อให้ต้นทุนการผลิตเหล็กกล้ารวมต่ำสุดในการวางแผนและควบคุมการผลิต เลือกศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนที่มียอดสั่งสูงเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์หาค่าอัตราความต้องการสินค้าของลูกค้าต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อหน่วยต่อหน่วยเวลา ค่าใช้จ่ายในกรณีสินค้าขาดมือต่อหน่วยต่อหน่วยเวลาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในกรณีสูญเสียลูกค้าเมื่อไม่สามารถส่งของได้ทันในเวลาที่ลูกค้าสามารถรอได้ และการสูญเสียกำไรจากการขายด้วยเมื่อเกิดกรณีสินค้าขาดมือโดยไม่คืดค่าปรับ และสัดส่วนลูกค้ากรณีสินค้าขาดมือเกินกำหนด โดยนำค่าต่างๆที่หาได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสินค้าคงคลังไม่คิดค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือในช่วงเวลาที่มีจำกัดโดยใช้การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการหาคำตอบ

เพิ่มโดย : [24/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.204.56.97
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates