เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  อ่าน :   1,343 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ ก้านแก้ว   อีเมล์ :   prsaong.k@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (165 votes cast)

คำอธิบาย :
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกและการรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ชั้นปีที่ 1รอบปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน ผู้วิจัยทำการทดลอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้ทำการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ผู้ทำวิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 5 บทเรียน ได้แก่ การปรับตั้งเครื่องฉีดหลังการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดประเภทต่างๆการหล่อลื่นและการทำความสะอาดแม่พิมพ์ การตรวจสอบการบันทึก การรายงาน การแก้ไขและปรับแต่ง หลังจากนั้นให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้วนำมาคำนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฎว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และหลังจากดรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพิ่มโดย : [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.207.157.152
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates