เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมที่บูรณาการวิธีการสะท้อนปฏิบัติกับค้นคว้าภายในกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  อ่าน :   1,120 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์สิริบุปผา อุทารธาดา   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (129 votes cast)

คำอธิบาย :
การศึกษาครั้งนี้ มีวัถุประสงค์เพื่อทดลองและประเมินรูปแบบกิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมที่บูรณาการวิธีสะท้อนการปฏิบัติกับการค้นคว้าภายในกลุ่ม ในด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านข่าวธุรกิจภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มคาบคุม การเปรียบเทียบ คะแนนการทดสอบหลังการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมและคะแนนทดสอบก่อนการวิจัยของกลุ่มทดลอง การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลังงานดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม และคะแนนการทดสอบก่อนการวิจัยของกลุ่มทดลอง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบกิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการปฏิบัติและการค้นคว้าภายในกลุ่ม มีคะแบบเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจหลังการวิจัยเพิ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่ระดับ 0.5 กลุ่มทดลองที่ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม มีคะแนนเฉลี่ยด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพิ่มสูงขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ยของการอ่านภาษาอังกฤษกลังจากการวิจัยเพิ่มสูงขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนการวิจัย ที่ระดับ 0.5

เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ[ 25/4/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.233.217.106
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates