เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างตัวแบบวัดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดนนทบุรี  อ่าน :   1,306 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (164 votes cast)

คำอธิบาย :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดนนทบุรี ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลต่อการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงสร้างตัวแบบวัดการประหยัดเชื้อเพลิงพลังงานของผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มีความรู้ในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างประหยัด มีทัศนคติในเชิงเห็นด้วยในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างประหยัดซึ่งต่างมีความแตกต่างกันของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ โดยแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้รถยนต์ที่มีความรู้หรือมีทัศนคติในเชิงเห็นด้วยในบางครั้งอาจจะไม่นำความรู้หรือทัศนคติดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ รวมถึงอาจจะทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยในบางครั้งถึงแม้ว่าจะมีความรู้แล้วก็ตาม ผลการทดสอบรูปแบบพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต์ที่ใช้การปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต์ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างประหยัดมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลต่อการประหยัด การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดนนทบุรีตัวแบบนี้วัดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ที่พัฒนาสร้างขึ้นมีความสามารถในการพยายามในระดับดีและเป็นที่ยอมรับได้

เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ[ 26/4/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.117.123
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates