เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  อ่าน :   26 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร   อีเมล์ :   waraporn.k
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044247390
เว็ปไซต์  https://www.nrru.ac.th/clinique/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (20 votes cast)

คำอธิบาย :

1) เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องราคาปุ๋ยเคมีมีราคาแพง และปุ๋ยอินทรีย์หาซื้อยากและราคาแพงขึ้นเช่นกัน ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

2) เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

3) เกษตรกรมีความประสงค์ก่อตั้งกลุ่มหรือวิสาหกิจผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ย

4) เกษตรกรมีวัสดุเหลือใช้และสิ่งที่สามารถนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาห่วงโซคุณค่า และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG อีกด้วย

5) ปัญหาสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์พืชผล ในดิน และปัญหาต่อสุขภาพ

จึงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาแก่เกษตรกรเป็นเกษตรปลอดภัยครบวงจร


เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์ [10/8/2565]   แก้ไขโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์[ 10/8/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates