เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์คณะบริหารธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  อ่าน :   1,181 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์พรคิด อั้นขาว   อีเมล์ :   nuna29@hot
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (154 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานระบบงานบริการ งานวิจัยนี้เป็นลักษณะวิจัยและพัฒนาซอต์ฟแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบบริการโดยมีกระบวนการพัฒนาจากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจเพื่อนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ โปรแกรมภาษา PHP Version 5 สำหรับการพัฒนาและเลือกใช้ฐานข้อมูล MySQL Version 5.0 ผลของงานวิจัย สำหรับผู้เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ อาจารย์กับเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจ และนักษึกษาของคณะบริหารธุรกิจ โปรแกรมดังกล่าวที่ผลิตขึ้นได้นำไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้ทำแบบประเมินการใช้งานระบบงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมอยู่ในระดับดี

เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ[ 25/4/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates