เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน วิชาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง  อ่าน :   1,656 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล   อีเมล์ :   k.tanawat@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (159 votes cast)

คำอธิบาย :
วิชาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกคนต้องเรียนมีเนื้อหาคือศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณโครงข่ายการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลดโฟล์ว การวิเคราะห์ฟอลท์แบบสมมาตรและไม่สมมาตรการป้องกันระบบไฟฟ้าเสถียรภาพชั่วขณะการทำงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวน ระบบสายดินในปัจจุบันมีเอกสารและตำราหลายเล่มการเรียนรู้รูปแบบเดิมโดยการศึกษาจากเอกสารอาจจะไม่เพียงพอสำหรับในปัจจุบันซึ่งโลกปัจุบันมีการสื่อสารด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ที่ทันสมัยผู้วิจัยจึงได้ผลิตสื่อรูปแบบโปรแกรมสื่อการเรียนฯ โดยร่วมกับกลุ่มอาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี2553 คือเรื่องวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง บทที่ 3-6 ประกอบด้วยเนื้อหา คือ การศึกษาการไหลของโหลด การปฎิบัติการตามหลักเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง การศึกษาฟอล์ตแบบสมมาตรและส่วนประกอบสมมาตรมีขั้นตอนตั้งแต่วิเคราะห์ ออกแบบเนื้อหาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับแก้ไขดำเนินการ ทดสอบสื่อและสรุปผลการดำเนินการ
ปัจจุบันสือ่การเรียนการสอนดังกล่าว นำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอวิชา ผู้วิจัยตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

เพิ่มโดย : [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates