เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  อ่าน :   1,872 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ ศิริมัย   อีเมล์ :   s.kajohnsa
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :
วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เป็นวิชาที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนต้องเรียนบางสาขาเป็นวิชาบังคับบางสาขาเป็นวิชาเลือกมีเนื้อหาคือศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเข้าใจหลักการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อนำไปใช้งานการคิดต้นทุน ดอกเบี้ย การเสื่อมราคาฯ ในปัจจุบันมีเอกสารและตำราหลายเล่ม การเรียนรู้รูปแบบเดิมโดยการศึกษาจากเอกสารอาจจะไม่เพียงพอสำหรับในปัจจุบัน ซึ่งโลกปัจจุบันมีการสื่อสารด้วยเครื่องมืออิเล็คโทรนิคส์ที่ทันสมัยผู้วิจัยจึงได้ผลิตงานวิจัยวิชานี้ในรูปแบบโปรแกรมสื่อการเรียนฯโดยร่วมกับกลุ่มอาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2553 คือเรื่องวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม บทที่ 1-4 ประกอบด้วยเนื้อหาคือ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นดอกเบี้ย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และการเปรียบเทียบมูลค่า ปัจจุบันมีขั้นตอนตั้งแต่วิเคราะห์ ออกแบบ เนื้อหาแบบทดสอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับแก้ไขดำเนินการทำทดสอบสื่อ และสรุปผลการดำเนินการ
ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวนาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

เพิ่มโดย : [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.96.43
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates