เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน วิชากระบวนการผลิต  อ่าน :   2,390 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารยฺ์วัลลภ ภูผา   อีเมล์ :   v.phupa@rm
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :
วิชากระบวนการผลิตเป็นวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนต้องเรียนในปัจจุบันมีเอกสารและตำราหลายเล่มการเรียนรู้รูปแบบเดิมโดยการศึกษาจากเอกสารอาจจะไม่เพียงพอสำหรับในปัจจบันซึ่งโลกปัจจุบันมีการสื่อสารด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ที่ทันสมัยผู้วิจัยจึงได้ผลิตงานวิจัยวิชานี้ในรูปแบบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโดยร่วมกับกลุ่มอาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2553 คือ เรื่อง วิชากระบวนการผลิต บทที่ 5-8 ประกอบด้วยเนื้อหา คือ การแปรรูปวัสดุการต่อวัสดุการตกแต่งผิวสำเร็จการวัดการทดสอบ มีขั้นตอนตั้งแต่วิเคราะห์เนื้อหาออกแบบเนื้อหาและแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับแก้ไข ดำเนินการทำสื่อ ทดสอบสื่อและสรุปผลการดำเนินการ
ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

เพิ่มโดย : [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.132.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates