เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ปัญหาและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อ่าน :   1,379 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์   อีเมล์ :   ajlevw@yah
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (182 votes cast)

คำอธิบาย :
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัญหาและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการสุ่มตัวอย่างอาจารย์ประจำ ในสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จาก 4 สาขาวิชา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปัญหาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาสูงสุด คือ ปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายในด้านเจตคติที่มีต่อการใช้นวัตกรรม เรื่องความจำเป็นของการใช้นวัตกรรมการสอนส่วนปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก ที่มีปัญหามากที่สุดคือ การสนับสนุนด้านการเงิน เรื่องขาดงบประมาณในการสร้าง หรือผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอน ส่วนอาจารย์ที่สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ วิศวกรรมเครื่องกล มีปัญหาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่องความยากง่ายของนวัตกรรมมากกว่าอาจารย์ที่สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นควรได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายบริหารและวางแผน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการให้ความรู้โดยสร้างเจตคติที่ดีต่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับนวัตกรรม และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการนำนวัตกรรมความคิด และวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ มาเผยแพร่แก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนในการจัดการศึกษา

เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.200.175.255
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates