เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553  อ่าน :   1,654 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย   อีเมล์ :   plangwath@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (163 votes cast)

คำอธิบาย :
งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นการดำเนินงานของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนของคณะฯ ปีงบประมาณ 2553 ผู้วิจัยนี้ผลิตสื่อการสอน 4 เรื่อง คือ การปฎิบัติงานกัดเฟืองตรง การปฎิบัติงานไส การปฎิบัติงานเครื่องกัด และการปฎิบัติงานเครื่องเจาะ มีขั้นตอนตั้งแต่วิเคราะห์ ออกแบบเนือหาและแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับแก้ไข ดำเนินการทำสื่อ ทดสอบสื่อ และสรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานผู้วิจัยได้สื่อการเรียนการสอนในเนื้อหาดังกล่าวทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมของผู้วิจัยลดภาระการเตรียมการเรียนการสอนโดยผู้สอนอาจจัดการสอนเป็นกลุ่มใหญ่หรือให้นักศึกษานำสื่อการสอนไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้านทำให้ผลการฝึกทักษะ การปฎิบัติงานทางช่างของนักศึกษาสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

เพิ่มโดย : [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates