เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยี Cold plasma ในอุตสาหกรรมอาหาร   อ่าน :   47 
ชื่อเจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อีเมล์ :   www.arda.o
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (25 votes cast)

คำอธิบาย :

คือ พลาสมาที่เกิดจากการ Discharge ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบในก๊าซความดันต่ำ ประโยชน์ด้านการเกษตร

    1. เหมาะสำหรับการทำ treatment เมล็ดพืชเพื่อรอการหว่าน 

    2. ช่วยเก็บรักษาวัตถุดิบตั้งต้นที่จะส่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ธัญพืช ถั่ว และผลไม้อบแห้ง  

    3. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชและลดสาเหตุการเกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์ในเมล็ด ทำลายแบคทีเรีย สลายยาฆ่าแมลง

พลาสมาเย็นมีประสิทธิภาพในการทำลายแบคทีเรียและเชื้อรา โดยการทำให้โครงสร้างของแบคทีเรียเสื่อมสภาพ หากทำปฏิกิริยากับสารพิษ ผลที่ได้จะเกิดเป็นโมเลกุลสารที่ไม่เป็นพิษ เช่น น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน หรือ ออกซิเจน 

 

"นวัตกรรมพลาสมาเพื่อความความปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าสำหรับคะน้าและมะม่วง"

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน)

โครงการวิจัยนี้ทำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาแบบจุ่ม (Solution plasma) ประเภท “Non-thermal plasma” โดยให้กระแสไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงผ่านของเหลวก่อให้เกิดการชนกันของอิเล็กตรอนภายในของเหลวนั้นๆ นําไปสู่กระบวนไอออไนเซชั่น และเอกไซเทชั่นจนเกิดพลาสมาที่ ประกอบไปด้วย อนุมูลอิสระมากมาย โดยเฉพาะไฮดรอกซิล (OH•) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น Oxidizing agent ทําปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แล้วสลายตัวกลายเป็นสารใหม่ ที่ ไม่เป็นพิษหรือมีพิษลดลง จนอยู่ในระดับที่ไม่เกิดอันตรายต่อมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของผักและผลไม้ในสภาวะที่เหมาะสม จากการศึกษาและวิจัยโดยใช้ คะน้าและมะม่วงเป็นต้นแบบในการศึกษากระบวนการจนได้กระบวนการล้างผักและผลไม้ที่ มีประสิทธิภาพสูง ในระยะเวลาที่รวดเร็ว


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : 

ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ ABPlas

อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ให้บริการเครื่องมือพลาสมาสำหรับกลุ่มธุรกิจด้านเกษตรและชีวภาพ)

053 948678

abplas@step.cmu.ac.th


เพิ่มโดย : นายวันโชค มณีเดช [22/4/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates