เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    พลวัตการปรับตัวของประเพณีทำบุญทอดกฐิน  อ่าน :   1,293 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์   อีเมล์ :   songsiriir
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (144 votes cast)

คำอธิบาย :
ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องพลวัตการปรับตัวของประเพณีทำบุญทอดกฐินและผลการศึกษาพบว่ากฐินเป็นประเพณีทำบุญทางพุทธศาสนาที่มีหลักฐานปรากฏในพระวินัยของพระไตรปิฏก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอกย้ำถึงการเกิดขึ้นของกฐินซึ่งเกิดในห้วงที่พระบรมศาสดายังมีพระชนม์อยู่ ก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิน่าเชื่อถือ และมีความสำคัญยิ่งต่อการพึงปฎิบัติของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ความหมายของกฐิน คือ การนำผ้ากฐินมาถวายแก่ภิกษุสงฆ์ ในช่วงเวลา 1 เดือน ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง 15 ค่ำเดือน 12 ในปัจจุบัน มี 3 ประเภท คือ พระกฐินราชหรือพระกฐินต้น พระกฐินหลวง และกฐินราษฏร์ หรือที่รู้จักกันในนามกฐินสามัคคี สำหรับความสำคัญของกฐินพุทธศาสนิกชนถือว่าการทำบุญทอดกฐินเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์มากกว่าการทำบุญอย่างอื่นๆ ประเพณีกฐินช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้าน พระสงฆ์กับชาวบ้าน กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเพณีล้วนก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นปึกแผ่นร่วมกับกลุ่มนอกเหนือไปจากเกิดความรักใคร่สามัคคี ความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ นับเป็นการเกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆตั้งแต่ครอบครัว ครือญาติ เพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคม ปัจจุบันมีการจัดทัวร์กฐินโดยนำความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและการทำบุญมารวมกัน หากวัตถุประสงค์หลักคือการได้บุญ การได้เที่ยวถือเป็นวัตถุประสงค์รอง สิ่งที่เห็นได้ชัดถึงพลวัตการทำบุญทอดกฐินคือพิธีกรรมจะรวบรัดขึ้น มีการเพิ่มอัฐบริขารที่หลากหลายมากขึ้น รูปแบบหรือช่องทางการถวายเงินที่มีหลายช่องทาง มีการมอบวัตถุมงคลแก่ผู้ร่วมงานรวมถึงการวางแผนท่องเที่ยวในเส้นทางการทำบุญทอดกฐิน

เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.232.59.38
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates