เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)  อ่าน :   36 
ชื่อเจ้าของ :  น้ำทิพย์ เรืองดี   อีเมล์ :   namthip.ru
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (14 votes cast)

คำอธิบาย :

Good Manufacturing Practice หรือ GMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและการควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยหลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน มีข้อกำหนด 6 ข้อดังนี้

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

4. การสุขาภิบาล

5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

6. บุคลากรและสุขลักษณะส่วนบุคคล

ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ถ้าผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้ และมีหลักฐานทางด้านเอกสารจะสามารถยื่นขออนุญาต GMP ตามกฎหมายประเทศไทย ซึ่งจะเรียกว่า การยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร หรือ การขอ อย. เมื่อสถานประกอบการได้รับมาตรฐานนี้จะเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งปัจจุบัน ทาง Codex มีการประกาศใช้มาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practice) แทน GMP ในปี 2563 ซึ่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งมาตรฐาน GHP จะเหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก แต่มนประเทศไทยยังไม่มีประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพิ่มโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี [4/11/2564]   แก้ไขโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี[ 4/11/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates