เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    บรรจุภัณฑ์ของช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์ ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด  อ่าน :   2,023 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชะ และคณะ   อีเมล์ :   chuta@rmut
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลงานนี้สืบเนื่องจากงานวิจัย เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์ สำหรับกลุ่มสหกรณ์เกษตรหุบกะพง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบว่า รูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของชุมชนหุบกะพง คือ ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กระดาษ พลาสติก และผ้าเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ขวดพลาสติกที่มีการพัฒนารูปแบบและสลากสำหรับของใช้ในครัวเรือน 10 รายการ กล่องกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม 2 รายการ และถุงผ้าสำหรับบรรจุไวน์ 2 รายการ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อต้นแบบบรรจุภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยผลของงานวิจัยนี้ได้ใช้ประโยชน์ในแง่ของการส้รางมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ซึ่งสามารถเพิ่มยอดการจัดจำหน่ายที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้ของชุมชนแห่งนี้


เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates