เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    น้ำผักสะทอน  อ่าน :   99 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ   อีเมล์ :   sumransupa
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-814676
เว็ปไซต์  http://www.clinic.sci.lru.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (27 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำผักสะทอนแม่คำพัน

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
1.1 งานวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต วิถีชีวิตแบ[เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 1.2   การนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะมิติทางสังคม เป็นการสนับสนุนเกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ  เสริมคุณภาพชีวิต ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เช่น  เกิดการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยมีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ำผักสะทอนไทด่าน เป็นต้น 1.3  งานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ได้แก่ นางคำพัน อ่อนอุทัย ได้รับคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการ รุ่นที่ 7 ของสภาการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม                                                                                                                                                                 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ งานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์                                                                                                   

3. งานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และงานวิจัยนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
น้ำผักสะทอน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหมักใช้เป็นน้ำปรุงรสในอาหารพื้นถิ่นชนิดต่างๆ ชุมชนผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยให้จัดตั้งกลุ่มและผลิตสินค้า OTOP โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ น้ำผักสะทอนบรรจุขวด ราคา 60 บาท จำหน่ายเฉพาะภายในจังหวัด ซึ่งยอดจำหน่ายยังไม่สูงมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 นำงานวิจัยของ สุภาวดี สำราญ เรื่อง การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสผักสะทอนและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษาบ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย. เป็นส่วนประกอบในการยื่นขอเลขสารบบอาหาร อย. มาตรฐาน มผช. ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการ และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย จึงเริ่มมีการขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2553 นำงานวิจัยของสุภาวดี สำราญ เรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำผักสะทอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับมาตฐานแหล่งผลิตน้ำผักสะทอนที่ได้รับ Primary GMP (ภาพประกอบที่ 1) ทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ฯ (ภาพประกอบที่ 2) และจดแจ้งสิทธิบัตรขั้นตอนการผลิตน้ำผักสะทอน แม่คำพัน จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และ ปี พ.ศ. 2555 มีการศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน ซึ่งเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์


เพิ่มโดย : นายสมิง ศรีกา [14/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates