เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรด  อ่าน :   1,724 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดวงสุดา เตโชติรส และคณะ   อีเมล์ :   chuta@rmut
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (179 votes cast)

คำอธิบาย :

กระบวนการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดและสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งมีผลต่อคุณภาพทางกายภาพและคุรภาพทางเคมี โดยทำการศึกษาผลของน้ำเชื่อมที่มีระดับความเข้มข้นเริ่มต้นต่างกัน (20, 30 และ 40%) และเพื่มความเข้มข้นของน้ำเชื่อมทุกๆวันๆละ 10% จนมีความเข้มข้นสุดท้าย 60% พบว่าความเข้มข้นของน้ำเชื่อมสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณการสูญเสียน้ำและมีปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้น การแช่สับปะรดในน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นสูงส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำและมีปริมาณน้ำตาลเริ่มต้นลดลง (P < 0.05) และผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งที่แช่ในน้ำเชื่อมเริ่มต้น 30% มากที่สุด (P < 0.05) และทำการศึกษาระดับความเข้มข้นสุดท้ายของน้ำเชื่อมสับปะรด (65, 70 และ 75 Brix) ในกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรด พบว่า น้ำเชื่อมความข้นหนืดและปริมาณน้ำตาลรีดิวซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นสุดท้ายของน้ำเชื่อมสับปะรด (P < 0.05) และผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบน้ำเชื่อมสับปะรดที่มีความเข้มข้นสุดท้ายที่ 70 Brix ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดสามารถเก็บรักษาได้มากกว่า 12 สัปดาห์ จากนั้นถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มขนม ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด จำนวน 40 คน ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน


เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates