เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์ม แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสม แบบสถิตร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิก  อ่าน :   35 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.กฤช สมนึก และคณะ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (14 votes cast)

คำอธิบาย :
คุณลักษณะของผลงาน / จุดเด่น
เทคโนโลยีนี้เป็นเครื่องต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่ข้อมูลพื้นฐานของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดไขมันอิสระต่ำไปจนถึงระดับสูงมากด้วยท่อผสมแบบสถิตร่วมกับการใช้คลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้ของเหลวผสมกันได้ดีในระดับโมเลกุลด้วยปรากฏการณ์แคปวิเตชัน (cavitation) ช่วยเร่งปฏิกิริยาได้เร็วกว่าใบกวน ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้งระบบ ช่วยลด
ปริมาณสารเคมีในการทำปฏิกิริยา ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล และผลงานวิจัยนี้
ได้รับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ11 บทความ ตีพิมพ์ผลงานวารสารระดับชาติ 2 บทความนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 5 บทความอนุสิทธิบัตรไทย 3 เรื่อง และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 3 รางวัล รางวัลระดับชาติ 5 รางวัล ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยจากวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ที่หาได้
ภายในประเทศ ซึ่งประเทศสามารถจะนำความรู้นี้มาใช้งานได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ อีกทั้งผลงานตีพิมพ์ต่างๆ มี
ผลกระทบเชิงบวกทางด้านวิชาการทำให้ทราบว่าวารสารชั้นนำในหลายประเทศ ยอมรับในองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ซึ่งจะมีผลทางอ้อมและทางตรงต่อภาพลักษณ์คุณภาพของงานวิจัยของประเทศไทย
 
การนำไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบันระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิก ได้เผยแพร่ในรูปแบบการจัดอบรม การตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการ โดยระบบได้ออกแบบไว้ทั้งผลิตไบโอดีเซลได้ทั้ง น้ำมันที่มีกรดไขมันอิสระต่ำจนถึงสูงได้ เช่น น้ำมันพืช
ใช้แล้ว น้ำมันปาล์มดิบ ส่วนกลั่นกรดไขปาล์มซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะว่าการใช้ท่อผสมแบบสถิตจะเหมาะสมกับชุมชนมากกว่า เนื่องจากต้นทุนของเทคโนโลยีชนิดนี้ไม่สูงมากนัก แต่ต้นทุนด้านสารเคมีจะสูงกว่าเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ อีกทั้งกระบวนการนี้มีเครื่องต้นแบบแล้วสามารถสร้างระบบขนาดใหญ่ได้
 

เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี [6/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.253.192
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates