เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    องค์ประกอบทางเคมีและการยับยั้งเชื้อรา บนยางแผ่นของน้ำส้มควันไม้  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร, นางสาวพฤกระยา พงศ์ยี่หล้า และนางสาวนิรณา ชัยฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อีเมล์ :   juntima.c@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (5 votes cast)

คำอธิบาย :
1. น้ำส้มควันไม้ (Wood vinegar)
น้ำส้มควันไม้เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ จากกระบวนการ
สลายตัวของไม้ด้วยความร้อน โดยใช้กระบวนการไพโรไลซีสหรือการ         
เผาถ่านไม้ ที่เกิดเป็นควันไม้และมีการดักเก็บควันขณะที่ทำการเผาถ่าน  
อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง 300-400 ํC น้ำส้มควันไม้มีสีเหลืองปน
น้ำตาล มีกลิ่นควันไฟ มีค่าความเป็นกรด pH ประมาณ 3.0-3.5
ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.02 แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ น้ำส้ม
ควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด เช่น กรดอะซิติก
กรดฟอร์มิก เมทานอล ฟอร์มัลดีไฮด์ อะซิโตน ฟีนอล เป็นต้น สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การเกษตร ครัวเรือน ปศุสัตว์ น้ำส้ม
ควันไม้มีองค์ประกอบที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงของสารตกค้าง ดังนั้น
หากสามารถนำน้ำส้มควันไม้มาใช้ในการป้องกันเชื้อราบนยางแผ่น
จะส่งผลต่อวงการอุตสาหกรรมยางพาราทั้งในด้านการรักษา
สภาพแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี [6/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.253.192
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates