เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจำลองวิถีไทย  อ่าน :   22 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์   อีเมล์ :   dao517@hot
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (16 votes cast)

คำอธิบาย :

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทย ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และมรดกที่สำคัญซึ่งเป็นความภูมิใจ แสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของไทย ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังบรรจุความสำคัญของวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไว้ในการแก้ปัญหาของชาติ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจำลองวิถีไทยขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และเข้าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจำลองวิถีไทย
นำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยโดยการสร้างหุ่นจำลองจิ๋วและกล่องดนตรีบรรเลงเพลงในวันสำคัญต่างๆ
วิธีใช้ : เป็นของขวัญหรือของที่ระลึก เหมาะกับชาวต่างชาติ สามารถพกพาได้สะดวก
 


เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [4/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 54.234.191.202
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates