เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.ภาราดร งามดี   อีเมล์ :   paradorn.n
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้นที่ 1 เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 036-427384
เว็ปไซต์  http://www.tru.ac.th/clinic
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (35 votes cast)

  คำอธิบาย :

  การผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัยจำเป็นต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการจัดการสภาพแวดล้อมของการผลิตอาหาร เพื่อให้ผู้ผลิตมีการควบคุม ตรวจสอบเรื่องความสะอาดของกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอน

   

  สถานที่ผลิตอาหาร

   

  1. ต้องอยู่ในที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีขนาดเหมาะสม ไม่อยู่ใกล้ แหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารหรือแหล่งพักขยะ

  2. มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย
  3. แบ่งพื้นที่การผลิต และการประกอบอาหารออกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนซึ่งอาจเกิดขึ้นกับอาหารที่ผลิต
  4. จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่ไหลเวียนเพียงพอ การระบายอากาศโดยใช้พัดลม ต้องระบายจากส่วนที่สะอาดไปสู่ส่วนที่สกปรก ไม่ใช่ระบายสิ่งสกปรกไปปนเปื้อนอาหาร
  5. จัดให้มีการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้ามาในบริเวณปรุง , ประกอบ , จำหน่ายอาหาร

  เครื่องมือ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหาร

   

  • ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต

   • ในจำนวนที่เพียงพอและทำความสะอาดได้ง่าย ทั้งนี้ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด เพราะภาชนะอุปกรณ์บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ภาชนะโลหะ ที่เกิดสนิม

  • การใช้น้ำมันหล่อลื่นกับเครื่องมืออุปกรณ์
   • ต้องเลือกใช้ชนิดที่ใช้กับโรงงานอาหารได้
   • ไม่ใช้มากเกินความจำเป็น เพราะอาจทำให้ส่วนที่เกินไหลหรือหยดลงปนกับอาหารได้
  • โต๊ะและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเตรียมอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร ปูด้วยวัสดุเรียบไม่ดูดซึมน้ำ และต้องล้างทำความสะอาดทุกวัน
  • ตู้เย็นเก็บอาหาร จัดของภายในตู้ให้เป็นระเบียบแยกเป็นสัดส่วน อาหารสดต้องล้างทำความสะอาดก่อนการเก็บ และทำความสะอาดตู้เย็นบ่อย ๆ
  • ตู้เก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ต้องป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์แมลงนำโรคได้

  เพิ่มโดย : วริศรา ลิขิตลือชา [3/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
   ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
   Your ip address : 107.21.85.250
   ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
   ประเภทของผู้รับบริการ *

   ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

   เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
   (Appropriate Technology)

   ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

   วีดีโอเทคโนโลยี

   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

   บริการของเรา...

   X

   หนังสือน่าอ่าน...

   X

   Template by OS Templates