เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การปลูกผักไร้ดินเชิงการค้าในชุมชน  อ่าน :   64 
ชื่อเจ้าของ :  ผศชิติ ศรีตนทิพย์   อีเมล์ :   chiti_s@ho
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (66 votes cast)

คำอธิบาย :

การปลูกผักไร้ดินเชิงการค้าในชุมชน : การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการปลูกที่เน้นการใช้วัสดุท้องถิ่นในพื้นที่ตนเองมาทำโรงเรือนและระบบปลูก รวมทั้งการเตรียมสารละลายธาตุอาหารเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต การปลูกผักแบบไม่ใช้ดินทำให้ลดพื้นที่และเวลาในการเก็บเกี่ยว พืชที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงกว่าปลูกลงดินและให้ผลผลิตสูง รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติดี มีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของตลาดค่อนข้างมาก รวมทั้งใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย ทำให้ชุมชนมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เกิดเครือข่ายการผลิตผักแบบไร้ดินในชุมชนเพื่อการเกื้อกูลและพึ่งพากันภายในชุมชน มีการสร้างจุดสาธิตการปลูกพืชไร้ดินที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อให้เกษตรกรได้มาฝึกปฏิบัติและสามารถกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตนเอง และสามารถทำเป็นอาชีพได้ต่อไป

 

 

>ดาวน์โหลด<


เพิ่มโดย : นายวราวุธ พรหมฟัง [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates