เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ทาร์ตมังคุด  อ่าน :   57 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ   อีเมล์ :   Classforec
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (53 votes cast)

คำอธิบาย :


  การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารมีความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับ จากในอดีตที่ผู้ประกอบการต้องการบรรเทา ปัญหาราคาตกต่ำและผลผลิตเน่าเสีย ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมาก มาสู่การสร้าง มูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ที่ ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาช่วยอํานวยความ สะดวกในการรับประทานและรองรับวิถีชีวิตอันเร่งรีบของสังคมเมืองที่ขยายตัวต่อเนื่องตามการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จากสถานการณ์ข้างต้นที่คาดว่าจะยังคงดําเนินต่อไป จึงเป็นโอกาสให้ ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน  หันมาให้ความสําคัญและหาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนรายได้และสามารถ เข้าไปแข่งขันในตลาดได้

  สินค้าเกษตรและอาหารที่ถูกนํามาแปรรูปมากที่สุด คือ ทุเรียน มังคุด สละ มะปี๊ด สับปะรด ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์ทาร์ตมังคุด ก็เป็นการนำผลไม้พื้นเมือง มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่า ให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ที่ ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาช่วยอํานวยความ สะดวกในการรับประทานได้


 เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [29/9/2564]   แก้ไขโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี[ 29/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates