เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกงพื้นเมือง  อ่าน :   130 
ชื่อเจ้าของ :  นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (67 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
การยืดอายุการเก็บรักาาน้ำพริกเเกงให้อยู่ได้นานขึ้น
เรื่องคำปรึกษาที่ขอรับ
 1.การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงเหนือ ที่ถูกสุขลักษณะ
 2. การจัดการและจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงเหนือตามมาตรฐานความปลอดภัย
 3. การจัดการกระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเหนือ การกำหนดสูตรมาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์
 4. การยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงเหนือ โดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย 
 
การแก้ปัญหาเทคโนโลยี 
 1.มาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบโดยมีวิธีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม  โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน
 2. กระบวนผลิตน้ำพริกแกงตามสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและปลอดภัย 
 3. เทคนิค วิธีการคัดเลือก การตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและส่วนผสม และมาตรฐานการชั่งตวงวัด สำหรับกระบวนการผลิต 
 3. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค
 
ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กลุ่มผู้ผลิต 
 1. มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการซักถามแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ของการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง 
 2. การประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับ สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กระบวนผลิตน้ำพริกแกงแบบปลอดภัย การคัดเลือก การเตรียม การตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและส่วนผสม การชั่งตวงวัดสำหรับกระบวนการผลิต 
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงในสภาวะที่เหมาะสม 
 4. แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบ ส่วนผสมที่ปลอดภัยในท้องถิ่นหรือชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำมาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง 

เพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [23/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates