เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน  อ่าน :   2,064 
ชื่อเจ้าของ :  สทน.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
16 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0 2 579 5230 - 4 ต่อ 3218
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (176 votes cast)

คำอธิบาย :

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรม ผลิตผลที่ได้จากการเกษตรนอกจากใช้บริโภคในประเทศแล้ว ยังส่งชายไปตางประเทศ นำเงินตราเข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ความเสียหายของผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากแมลงศัตรูพืช ซึ่งก็มีวิธีกำจัดหลายวิธี วิธีที่เกหษตรกรใช้ปรจำคือการใช้สารเคมี ซึ่งจะมีผลข้างเคียงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งของผู้ปลูกและผู้ยริโภค แต่ก็มีเทคนิคใหม่ที่น่าสนใจอย่างมาก และเป็นเทคโนโลยีที่สะอาด คือ เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน(Sterile Insect Technique, STI) ที่ใช้กันทั่วโลก
เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน เป็นการใช้แมลงชนิดเดียวกันควบคุมแมลงชนิดเดียวกัน ไม่ให้มีจำนวนประชากรของแมลงมากจนเป็นอันตรายต่อพืชผลทางการเกษตร ขั้นตอนของเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน ประกอบด้วย
1. การเลี้ยงแมลงในโรงเพาะเลี้ยงแมลงจำนวนมาก
2. การทำหมันแมลงที่เลี้ยงด้วยการฉายรังสี
3. การปล่อยแมลงที่ทำหมันออกไปแข่งขันผสมพันธ์กับแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ผลของการใช้ เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน ทำให้ตัวเมียวางไข่ที่ไม่สามารถฟักออกเป็นตัวหนอน(ไม่มีลูก) แต่ต้องปล่อยแมลงที่เป็นหมันให้มากกว่าแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติ นอกจากนี้เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน ร่วมกับวิธีทางธรรมชาติอื่น ๆ เช่น การใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน(parasite and predator) การใช้กับดักพืชอาศัย(trap crop) การใช้พืชต้านทาน(host plant resistance) การยับยั้งการผสมพันธุ์ของแมลง(mating inhibitor) และการใช้วิธีทางฟิสิกส์

การควบคุมแมลงในพื้นที่กว้างด้วยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน ต้องการความรู้เฉพาะ และต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholder) ทั้งหมด เช่น ผู้ผลิต เกษตรกร พ่อค้า ผู้ส่งออก นักวิทยาศาสตร์ นักส่งเสริมการเกษตร นักสิ่งแวดล้อม นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง จึงจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาสูงสุด
ญหาความเสียหายของผลิตผลการเกษตรในระหว่างการเก็บรักษา ส่วนใหญ่เกิดจากการทำลายของแมลง การกำจัดแมลงโดยใช้สารฆ่าแมลง ทำให้แมลงสร้างความต้านทาน นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การใช้รังสีกำจัดแมลง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และได้ดำเนินงานวิจัยทั่วโลกประมาณ 50 ปีแล้ว สำหรับประเทศไทย ได้มีงานวิจัยมากว่า 30 ปี การฉายรังสี มีผลทำให้แมลงไม่มารถมีชีวิตรอดและแพร่พันธุ์ได้ ไม่มีพิษตกค้าง คุณภาพของผลิตผลเหมือนเดิม สำหรับพืชผัก ผลไม้ จะสุกช้าลง และวิธีการนี้ ยังสามารถใช้ร่วมกับวิธีการอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้ด้วย


แมลงวันผลไม้ ทำลายผลไม้ต่าง ๆ เช่น มะละกอ มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง กระท้อน

มอดฟันเลื่อย ทำลายเมล็ดธัญพืช และสมุนไพร

มอดแป้ง ทำลายเมล็ดธัญพืช และผลิตภัณฑ์แป้ง

มอดยาสูบ ทำลายสมุนไพร และผลไม้

ผีเสื้อข้าวสาร ทำลายข้าวสาร

ผลิตผลการเกษตรที่ถูกแมลงทำลาย แบ่งเป็น

 

 • ผักและผลไม้สด
 •  

   

 • ผลิตผลในโรงเก็บ เช่น เมล็ดข้าว เมล็ดถั่ว และแป้งชนิดต่าง ๆ
 •  

   

 • ผลิตภัณฑ์ประมง เช่น ปลาแห้ง ปลาเค็ม และปลารมควัน
 •  

   

 • สินค้าเกษตรอื่น ๆ เช่น เมล็ดกาแฟ ผลไม้แห้ง เครื่องเทศ อาหารสัตว์ ใบยาสูบ และไม้ตัดดอก
  แมลงศัตรูผลิตผลการเกษตร แบ่งเป็น
 •  

   

 • แมลงพวกปีกแข็ง เช่น ด้วงงวงช้าง มอดแป้ง มอดฟันเลื่อย และด้วยถั่วเขียว
 •  

   

 • แมลงพวกผีเสื้อ เช่น ผีเสื้อข้าวสาร ผีเสื้อข้าวเปลือก และผีเสื้อข้าวโพด
 •  

   

 • แมลงพวกแมลงวัน เช่น แมลงวันผลไม้ และแมลงวันทำลายปลาแห้ง
 •  

   

 • แมลงอื่น ๆ เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และเพลี้ยไฟ
 •  

   

 • ไร เช่น ไรแดง และไรฝุ่น  ความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตรฉายรังสี
  ผลิตผลการเกษตรที่อนุญาตให้ฉายรังสี เพื่อควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลง ระหว่างการเก็บรักษา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2529) ได้แก่ เมล็ดโกโก้ พุทราแห้ง มะละกอ ถั่ว ข้าว เครื่องเทศ ปลาและผลิตภัณฑ์ปลา ข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี โดยปริมาณรังสีสูงสุดที่อนุญาตคือ 1 กิโลเกรย์ ทั้งนี้ จะต้องแสดงฉลากเครื่องหมายอาหารฉายรังสี ให้ผู้บริโภคทราบ ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (USFDA) ได้ประกาศรับรองเรื่องความปลอดภัยของอาหารฉายรังสี และยอมให้จำหน่ายแก่ประชาชนบริโภคได้ในปี พ.ศ. 2529

  เรื่องเล่าความสำเร็จ สามารถเข้าไปดูได้ที่ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี


  สนใจติดต่อขอข้อมูลการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อกำจัดแมลงได้ที่..
  คุณสุชาดา เสกสรรค์วิริยะ คุณวณิช ลิ่มโอภาสมณี และคุณประพนธ์ ปราณโสภณ
  โทร.: 02 5795230 ต่อ 2423
  อีเมล: suchadas@oaep.go.th


  http://www.tint.or.th

 • เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [5/2/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.235.140.84
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates