เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    หญ้าหวานอบแห้ง   อ่าน :   56 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง นางละออง ศรีวรรณะ   อีเมล์ :   sutkhet@mj
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  053-873863
เว็ปไซต์  http://www.clinictec.mju.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (57 votes cast)

คำอธิบาย :


โดยหมู่บ้านอมลอง ได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย PGS สร้างความสามารถการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชูอัตลักษณ์ของชุมชน identityสามารถสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างความแตกต่าง อันเป็นที่ยอมรับของตลาด Onlineและสร้างมูลค่าเพิ่มและตราสินค้า brand ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนรวบรวมองค์ความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาแปรรูปมาเป็นจุดเด่น ของสินค้าและบริการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เกษตรยั่งยืน (Sustainable agriculture) เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีใหม่ และสินค้า การบริการที่มีความปลอดภัยส่งเสริมต่อสุขภาพ และการเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีใหม่ มีการจัดการที่ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจปราศจากการติดเชื่อ โควิด-19


 เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ เกษมสันต์ [20/9/2564]   แก้ไขโดย : นายณัฐวุฒิ เกษมสันต์ [ 20/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates