เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    วิตามินซีต่อคุณภาพน้ำเชื้อปลาดุกอุย  อ่าน :   113 
ชื่อเจ้าของ :  เถลิงเกียรติ สมนึก    อีเมล์ :   rad.sr.rmu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (86 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

คุณภาพน้ำเชื้อปลาดุกอุยที่ได้รับอาหารเสริมด้วยวิตามินซีที่ระดับ 1,000 2,000 และ 4,000 มก./กก. ในแต่ละวัน โดยเก็บตัวอย่างปลากลุ่มทดลองละ 10 ตัว ทุก 30 วัน เป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อเปรียบเทียบอัตราคุณภาพน้ำเชื้อ จากผลการศึกษาพบว่า สี กลิ่น การปนเปื้อน และความขุ่นใสของน้ำเชื้อทุกกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กลุ่มทดลองเสริมวิตามินซี 1,000 มก./กก. มีค่าการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเฉลี่ยสูงสุด 85.83±3.19 % กลุ่มทดลองที่ได้รับอาหารวิตามินซีที่ระดับ 4,000 มก./กก. มีสัดส่วนของอสุจิที่ยังมีชีวิต และดัชนีความสมบูรณ์เพศสูงสุดเฉลี่ย 70.82±3.92% และ 1.48±0.13 ตามลำดับ กลุ่มทดลองที่รับวิตามินซีที่ระดับ 2,000 มก./กก. มีปริมาณความเข้มข้นเฉลี่ยของอสุจิสูงที่สุด คือ 54.60±4.74 x 106 เซลล์/มล. การเสริมวิตามินซีผสมอาหารที่ระดับ 2,000 มก./กก. ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์เพศปลาดุกอุยเพศผู้ได้


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [8/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.210.85.190
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates