เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสนามไฟฟ้า  อ่าน :   69 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ธนกร หอมจำปา   อีเมล์ :   tanagorn.h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (58 votes cast)

คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กรณีใช้สนามไฟฟ้าในตัวเก็บรังสีและไม่ใช้สนามไฟฟ้า และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพตัวเก็บรังสี ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า 0 5 10 และ 15 kV ความเร็วลม 0.5 1 และ 1.5 m/s ตัวเก็บรังสีที่ใช้ทดสอบเป็นแบบแผ่นเรียบขนาด 60 cm x 120 cm x 10 cm ห้องอบแห้ง ขนาด 65 cm x 46.54 cm x 60 cm และใช้พริกในการทดสอบ ผลการทดลองพบว่า 1) สนามไฟฟ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 2) เมื่อเพิ่มความเร็วลม แรงดันไฟที่ป้อนให้สนามไฟฟ้าในตัวเก็บรังสีส่งผลให้ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์เพิ่มขึ้น 3) เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กรณีใช้สนามไฟฟ้าในตัวเก็บรังสีสามารถลดความชื้นของพริกได้เร็วกว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กรณีไม่ใช้สนามไฟฟ้าในตัวเก็บรังสี


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [8/9/2564]   แก้ไขโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์[ 8/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.96.43
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates