เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบอัตโนมัติสำหรับปลูกดอกเบญจมาศในโรงเรือนแบบปิด   อ่าน :   68 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ปรัชญา บำรุงกุล   อีเมล์ :   prachaya.b
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (66 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

ระบบอัตโนมัติสำหรับปลูกดอกเบญจมาศในโรงเรือนแบบปิด มีความกว้างขนาด 150 เซนติเมตร ความยาว 170 เซนติเมตร และความสูง 200 เซนติเมตร สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มแสงที่เหมาะสมกับดอกเบญจมาศ โดยควบคุมอุณหภูมิ 23.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์ และความเข้มแสง 100 ลักซ์ โดยมีวิธีการทดสอบเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพเซนเซอร์ภายในโรงเรือนกับเครื่องมือวัด การทดสอบการเปรียบเทียบการปลูกดอกเบญจมาศภายในโรงเรือนกับการปลูกตามสภาพอากาศภายนอกทั่วไป และการทดสอบหาอัตราปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลการทดสอบพบว่า เซนเซอร์มีเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ 0.82 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นสัมพัทธ์ 0.40 เปอร์เซ็นต์ การปลูกด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับปลูกดอกเบญจมาศในโรงเรือนแบบปิด มีประสิทธิภาพดีกว่าการปลูกตามสภาพอากาศภายนอกทั่วไป ซึ่งจากการทดสอบปลูกจำนวน 12 สัปดาห์ มีค่าความสูงเฉลี่ยต่อต้น 20.25 เซนติเมตร และมีปริมาณอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2.83 kW/h


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [8/9/2564]   แก้ไขโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์[ 8/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.96.43
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates